Европейско финансиране

Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № G16RFOP002-2.089-2779-C01 за изпълнение на проект с наименование "Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.